top of page

KÄYTTÖEHDOT

Props-etupalvelun käyttöehdot 


Nämä käyttöehdot koskevat Arkkeo Oy:n (Arkkeo) tuottaman Props-nimisen
etupalvelun (Etupalvelu) käyttöä. Käyttöehdot sitovat Palvelun Käyttäjää ja
sisältävät tärkeää tietoa Käyttäjän ja Arkkeon oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

Määritelmät
 
”Arkkeo” tarkoittaa yritystä Arkkeo Oy, Kutomotie 16, 00380 Helsinki, Suomi.
 
”Etupalvelu” tarkoittaa Props -mobiilisovellusta ja -verkkopalvelua.
“Piste” tarkoittaa Etupalvelussa käyttäviä props-pisteitä.
“Käyttäjä” tarkoittaa Etupalvelua käyttävää luonnollista henkilöä.
 
“Yritys” tarkoittaa Etupalvelussa näkyvää Yritystä tai muuta Arkkeon
yhteistyökumppania, joka tarjoaa Etuja Käyttäjille Palvelun kautta.
 
”Etu” tarkoittaa Palvelusta saatavaa tai Pisteillä ostettavaa alennusta tai
muuta asiakasetua.
 
1. Palvelun kuvaus
 
Palvelu on digitaalinen sovellus, jonka käyttäjäksi liittymällä Käyttäjä kerää
automaattisesti Pisteitä perustuen Käyttäjän ostotapahtumiin. Palvelun
toiminta perustuu siihen, että kun Käyttäjä liittää maksukortin Palveluun,
Palvelu seuraa Käyttäjän ostohistoriaa ja antaa Käyttäjälle automaattisesti
Pisteitä kaikista tunnistetuista ostotapahtumista. Maksukortin linkittäminen
Palveluun tapahtuu yhdistämällä maksukorttiin liittyvä tili Palveluun Käyttäjän
pankin pankkitunnistuksella. Palvelu voi jakaa Käyttäjille Pisteitä myös muista
erikseen määritellyistä toimista.
Käyttäjät voivat Palvelussa konvertoida Pisteitä Palvelussa mukana olevien
Yritysten eduiksi. Palvelu tiedottaa aktiivisesti Käyttäjälle tämän käytössä
olevista eduista muun muassa sähköpostilla, push-viesteillä ja tekstiviesteillä.
Etupalvelu analysoi Käyttäjistä kerättyä asiakastietoa ja nostaa Palvelussa
esille kerätyn asiakastiedon perusteella Käyttäjää kiinnostavia etuja.
Arkkeo ei luovuta Käyttäjiltä saatuja tietoja Palvelussa oleville yrityksille tai
muille kolmansille osapuolille. Arkkeolla on kuitenkin oikeus luovuttaa

Palvelussa mukana oleville yrityksille erilaisia raportteja ja analyysejä
asiakaskäyttäytymiseen liittyen yleisellä tasolla siten, ettei yksittäistä
Käyttäjää tai Käyttäjän tietoja voida tunnistaa.
 
2. Sopimuksen synty
 
Sopimus Palvelun käytöstä Arkkeo Oy:n kanssa syntyy ja tulee voimaan, kun
Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi.
Käyttäjän tulee liittää maksukorttiin liittyvä tili Palveluun, jotta hän voi kerätä ja
käyttää Pisteitä Palvelussa. Palvelua voi käyttää ainoastaan yksityistä käyttöä
varten. Palvelu on henkilökohtainen ja Palvelun Käyttäjällä voi olla kerrallaan
vain yksi voimassa oleva sopimus.
 
Sähköpostilla, push-viesteillä ja tekstiviesteillä toimitettavat tiedot Palvelussa
olevista Pisteistä ja eduista sekä Pisteiden ja etujen muutoksista sekä
päivityksistä ovat oleellinen osa Palvelun sisältöä. Hyväksymällä tämän
Sopimuksen annat Arkkeolle luvan lähettää sinulle palvelun sisältöä koskevia
tiedotteita käyttäen sähköpostia, push-viestejä ja tekstiviestejä.
 
Sopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että olet täyttänyt 13 vuotta tai olet
vähintään sen ikäinen, että et vakituisen asuinmaasi lainsäädännön mukaisesti
tarvitse vanhemman tai huoltajan suostumusta Palvelun käyttämiseen.
 
3. Vastuu tietojen oikeellisuudesta
 
Käyttäjä on vastuussa Palveluun rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä
antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tämä koskee
esimerkiksi maksuvälineen tietoja, osoitetta ja sähköpostiosoitetta. Arkkeo ei
vastaa tietojen oikeellisuudesta. Arkkeolla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos
Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein.
 
4. Pisteet ja edut
 
Palvelussa Käyttäjä ansaitsee ostoksistaan Pisteitä. Arkkeo vastaa kaikista
annettavista Pisteistä. Ostotapahtumista annetut Pisteet perustuvat Palveluun
liitetyn maksukorttiin liitetyn tilin ostohistoriaan. Arkkeo ei vastaa liitetyn tilin
tilitietojen oikeellisuudesta tai puutteellisten tietojen aiheuttamista Pisteiden
menetyksestä. Mikäli maksukortin linkitetyn tilin ostohistoriassa on palautuksia
Arkkeolla on oikeus vähentää vastaavaa ostoa koskevat Pisteet Käyttäjät tililtä
Palvelussa. Palvelussa voi myös ansaita Pisteitä Palvelussa erikseen

määriteltyyn käyttäjän toimintaan kuten esimerkiksi Käyttäjän antamaan
asiakaspalautteeseen perustuen. Pisteitä jakaa ja käsittelee vain Palvelu.
Pisteitä ei voi suoraan käyttää maksamiseen Palvelussa mukana olevissa
Yrityksissä, vaan Pisteet muutetaan aina Palvelussa kunkin Yrityksen erikseen
määrittelemäksi Eduksi. Pisteiden arvon kullakin hetkellä määrittää Arkkeo.
Käyttäjän hankkimia Etuja voi käyttää Etujen ehtojen mukaisesti Edun
antaneissa Yrityksissä. Pisteet ovat voimassa 12 kuukautta sen
kalenterikuukauden viimeisestä päivästä lukien, kun pisteet ovat kirjautuneet
käyttäjän tilille Palveluun. Mikäli Pisteitä ei ole käytetty voimassaoloaikana,
pisteet mitätöityvät Käyttäjän tililtä.
 
5. Palvelun käyttömaksut ja muut kulut
 
Palvelu ja Palveluun liittyvä sovellus ovat ilmaisia.
 
6. Henkilötietojen suoja
 
Hyväksymällä nämä käyttöehdot Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä
Käyttäjä antaa suostumuksesi Arkkeolle käsitellä henkilötietoja Palvelun
Tietosuojakäytännön mukaisesti.
 
7. Tietoturva
 
Käyttäjä sitoutuu aina noudattamaan kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä
suojatakseen omaa Käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita tarvitaan kirjautuessa
Palveluun. Käyttäjä sitoutuu olemaan yksin vastuussa kaikesta Käyttäjätilillään
tapahtuvasta toiminnasta ja sitoutuu ilmoittamaan Arkkeolle viipymättä
mahdollisesta oman Käyttäjätilin luvattomasta käytöstä, mikäli sellainen tulee Käyttäjän tietoon.
 
8. Immateriaalioikeudet
 
Kaikki oikeudet Palveluun liittyviin patentteihin (mukaan lukien
hyödyllisyysmalleihin), mallisuojiin, malleihin (rekisteröimiskelpoisiin ja
muihin), integroitujen piirien piirimalleihin ja muuhun vastaavaan suojaan,
tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja kaikkeen muuhun lakisääteiseen
suojaan, hakemuksiin edellä mainittujen saamiseksi sekä kaikkiin
liikesalaisuuksiin ja tietotaitoon (jäljempänä yhdessä Immateriaalioikeudet)
säilyvät Arkkeon tai kolmannen osapuolen yksinomistuksessa.

9. Tekninen tuki
 
Arkkeo tarjoaa kaikille Palvelun loppukäyttäjille sähköpostin välityksellä yleistä
teknistä tukea Palvelun käyttämiseen. Arkkeo pyrkii vastaamaan tukipyyntöihin
24 tunnin kuluessa yksittäisen tukipyynnön vastaanottamisesta tai viimeistään
seuraavana työpäivänä.
 
10. Vastuun rajoitus
 
Arkkeo tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita.
Arkkeo ei vastaa Palvelussa näkyvien, annettavien tai Palvelun kautta
välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista,
epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.
 
Arkkeo ei takaa, että Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina, tai että se
toimisi ilman käyttökatkoksia tai virheitä.
 
Arkkeo ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka
johtuvat Palvelun käyttämisestä tai käytön estymisestä, vaikka Arkkeolle olisi
etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
 
Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan, ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta seuraa.
 
11. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen
milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä Arkkeolle kirjallisesti.
Huomaa, että sopimuksen voimassaolo ei pääty sillä, että Käyttäjä poistaa
Arkkeon sovelluksen mobiililaitteestaan. Arkkeolla on oikeus irtisanoa sopimus
välittömin vaikutuksin ilmoittamalla Käyttäjälle asiasta kirjallisesti.
 
12. Ylivoimainen este
 
Arkkeo ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvasta menetyksestä, vahingosta
tai työn viivästymisestä, joka johtuu sodasta, mellakasta, toimivaltaisen
viranomaisen tai sotilasviranomaisen toimesta tai määräyksestä, lakosta,
luvattomasta työnseisauksesta tai tulipalosta, tulvasta tai Arkkeon
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Arkkeo ei olisi
voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei olisi
voinut kohtuullisesti välttää tai voittaa (jäljempänä yhdessä Ylivoimainen este).

Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan myös
Ylivoimaiseksi esteeksi, kun Arkkeo on sen kohteena tai siihen osallinen. Lisäksi
Arkkeon alihankkijaa koskeva Ylivoimainen este vapauttaa Arkkeon vastuusta,
jos kyseistä tuotetta tai palvelua ei ole mahdollista tilata toiselta alihankkijalta
ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää viivästystä. Selvyyden vuoksi
todetaan, että Arkkeon Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan, jos Arkkeon
alihankkija päättää yksipuolisesti lopettaa datan toimittamisen Arkkeolle tai jos
Arkkeon alihankkijan datan toimituksessa on katkoksia mistä tahansa syystä.
 
13. Sopimuksen muuttaminen
 
Arkkeolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta
vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä
ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus.
Arkkeo ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta lähettämällä muutosta koskevan
ilmoituksen Props-sovellukseen. Käyttämällä Palvelua muutoksien astuttua
voimaan Käyttää suostuu noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Jos Käyttäjä
ei suostu noudattamaan uusia käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Palvelun
käyttäminen.
 
14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
 
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen
lainvalintaa koskevia periaatteita. Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät
vaateet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, taikka sen Suomessa
sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on
kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
 
15. Oikeus saada käyttöehdot sopimussuhteen aikana
 
Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana saada
pyynnöstä Arkkeolta nämä käyttöehdot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.
 
Nämä käyttöehdot on päivitetty 21.11.2022.
 
16. Yhteystiedot
 
Lisätietopyynnöt, tiedustelut ja tukipyynnöt voi osoittaa Palvelun
sähköpostiosoitteeseen info@propspoints.com tai postiosoitteeseen:

 

Arkkeo Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki

Kilpailujen säännöt ja ehdot löydät täältä

bottom of page